𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑥𝑖𝑛ℎ – 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝐾ℎ𝑎̉ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔. 𝐶𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̉𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 đ𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑎𝑦 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑎𝑦 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎̂𝑛, 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̉, 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑛𝑢̛̃ 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑖𝑛… 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎̣̆𝑡 𝑖𝑛, 𝑡ℎ𝑒̂𝑢 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑖́𝑛ℎ 𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̂̃𝑢 ℎ𝑜𝑎 𝑣𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛.
          𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 ℎ𝑜̛𝑛 20 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖, 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 𝑙𝑎̀ đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚. Đ𝑒̂̉ 𝑥𝑒𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑞𝑢𝑎 𝑀𝑜𝑏𝑖/ 𝑍𝑎𝑙𝑜: 𝟎𝟑𝟕𝟓𝟔𝟖𝟑𝟗𝟗𝟗 / 𝟎𝟗𝟕𝟑𝟓𝟗𝟐𝟗𝟔𝟔 / 𝟎𝟗𝟕𝟐𝟎𝟎𝟐𝟏𝟖𝟏 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑞𝑢𝑎 𝑤𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑎𝑜𝑑𝑎𝑖𝑥𝑖𝑛ℎ.𝑐𝑜𝑚
𝐿𝑎̀ đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑎𝑦 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑦 𝑜̛̉ 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ đ𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 đ𝑒̣𝑝 𝑣𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖,𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 – ℎ𝑜̉𝑖 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̉.
          𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑥𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑦 𝐾ℎ𝑎̉ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑜̂𝑛 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑒̣𝑝, 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎̂𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛, 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑎̣̂𝑡.
          𝑉𝑜̛́𝑖 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̉𝑖 Đ𝑢̃𝑖, 𝑇𝑎̂𝑦 𝑇ℎ𝑖, 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑧𝑎, 𝑉𝑜𝑎𝑛, 𝐿𝑢̣𝑎 𝑡𝑜̛… đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑘ℎ𝑒́𝑜 𝑙𝑒́𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜𝑎 𝑣𝑎̆𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̀ 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑡ℎ𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.
          𝑁𝑒̂́𝑢 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̂̃𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑒̣𝑝, 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑎𝑜𝑑𝑎𝑖𝑥𝑖𝑛ℎ.𝑐𝑜𝑚 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑥𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦.
          𝑉𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑎̃ 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑒̣𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑟𝑢̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.
          𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝐾ℎ𝑎̉ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔- 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑠𝑢̛̣ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑝 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐴́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑥𝑎 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́.
          𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔!

 


 

0375683999 0973592966
zalo
zalo
zalo