𝓑𝓪̀𝓲 𝓽𝓱𝓸̛ 𝓱𝓪𝔂 𝓿𝓮̂̀ 𝓐́𝓸 𝓭𝓪̀𝓲

Ngày đăng: 07/11/2020

Áo Dài Xanh Lá – Tác Giả: Trung Pham

𝑀𝑎̀𝑢❤️𝑥𝑎𝑛ℎ🧡𝑜̛̉💛𝑘ℎ𝑎̆́𝑝💚𝑚𝑜̣𝑖💙𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛
𝑁𝑒̂𝑛💜𝑛𝑜𝑛❤️𝑛ℎ𝑜̛́🧡𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔💛đ𝑖💚𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛💙𝑛ℎ𝑜̛́💜𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
𝑀𝑎̀𝑢❤️𝑥𝑎𝑛ℎ🧡𝑎𝑖💛𝑐𝑢̃𝑛𝑔💚𝑣𝑎̂́𝑛💙𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
𝑀𝑢̀𝑎💜𝑇ℎ𝑢 𝑔𝑢̛̉𝑖❤️𝑔𝑖𝑜́🧡đ𝑒𝑚💛𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔💚𝑐ℎ𝑜💙𝑛𝑎̀𝑛𝑔

𝐴́𝑜💜𝑑𝑎̀𝑖❤️𝑋𝑎𝑛ℎ🧡𝑙𝑎́💛𝑚𝑜̛💚𝑚𝑎̀𝑛𝑔
𝑀𝑒̂𝑛ℎ💙𝑚𝑎𝑛💜𝑠𝑎𝑜❤️𝑥𝑢𝑦𝑒̂́𝑛🧡𝑔𝑢̛̉𝑖💛𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑒̂𝑚 𝑟𝑎̆̀𝑚
𝐿𝑎́💚𝑡ℎ𝑢💙𝑟𝑜̛𝑖💜𝑟𝑢̣𝑛𝑔❤️𝑎̂𝑚🧡𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚
𝐺𝑢̛̉𝑖💛𝑀𝑎̂𝑦💚𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛💙𝐺𝑖𝑜́💜𝑛ℎ𝑢̛❤️𝑇𝑎̆̀𝑚🧡𝑣𝑜̛́𝑖💛𝑇𝑜̛

𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔💚ℎ𝑜𝑎💙𝑘ℎ𝑜𝑒💜𝑠𝑎̆́𝑐❤️𝑚𝑜𝑛𝑔🧡𝑐ℎ𝑜̛̀
𝑀𝑎̀𝑢💛𝑥𝑎𝑛ℎ💚𝑎̂𝑛💙𝑎́𝑖💜𝑏𝑒̂𝑛❤️𝑏𝑜̛̀🧡𝑦𝑒̂𝑢💛đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
𝐺𝑢̛̉𝑖💚𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖💙𝑒𝑚💜𝑔𝑎́𝑖❤️𝑡𝑜̂𝑖🧡𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
𝑀𝑒̂𝑛ℎ💛𝑚𝑜̂𝑛𝑔💚𝑙𝑢̛𝑢💙𝑙𝑢𝑦𝑒̂́𝑛💜𝑥𝑎❤️𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔🧡𝑣𝑎̂̃𝑛💛𝑐ℎ𝑜̛̀

𝑇𝑖̀𝑛ℎ💚𝑦𝑒̂𝑢💙𝑥𝑖𝑛💜𝑐ℎ𝑜̛́❤️ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔🧡ℎ𝑜̛̀
𝑇ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛💛𝑡𝑖̀𝑛ℎ💚đ𝑢̛̀𝑛𝑔💙𝑐𝑜́💜𝑏𝑜̉❤️𝑏𝑜̛̀🧡𝑠𝑎𝑛𝑔💛𝑠𝑜̂𝑛𝑔
𝑀𝑎̀𝑢💚𝑥𝑎𝑛ℎ💙ℎ𝑦💜𝑣𝑜̣𝑛𝑔❤️𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔🧡𝑚𝑜𝑛𝑔
𝑀𝑜̣̂𝑡💛𝑑𝑎̣💚𝐶ℎ𝑢𝑛𝑔💙𝑇ℎ𝑢𝑦̉💜𝑚𝑜̣̂𝑡❤️𝑙𝑜̀𝑛𝑔🧡𝑠𝑎̆́𝑐💛𝑠𝑜𝑛…

 

 

 

Viết bình luận của bạn:
0375683999 0973592966
zalo
zalo
zalo